O przedszkolu publicznym Przyjaciele Kubusia w Józefosławiu

 

Przedszkole publiczne PRZYJACIELE KUBUSIA w Józefosławiu jest placówką wychowania przedszkolnego, realizującą podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, wpisaną do rejestru ewidencji placówek publicznych Gminy Piaseczno.

W każdej z grup realizowane są zajęcia kształcące odpowiednio dostosowane do wieku dzieci, prowadzone zgodnie z metodyką wychowania przedszkolnego.

Do naszego Przedszkola serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W zależności od wieku, grupy liczą od 20 do 25 dzieci. Każdą z grup opiekuje się dwóch opiekunów.

Przedszkole Publiczne Przyjaciele Kubusia czynne jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30

 

Co oferujemy?

Podczas pobytu w przedszkolu oferujemy naszym dzieciom:

 • codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z podstawą programową MEN,
 • naukę języka angielskiego,
 • rytmikę - zajęcia umuzykalniające, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, gimnastykę ogólnorozwojową, gimnastykę buzi i języka, eksperymenty i zabawy badawcze, zabawy sensoryczne, dziecięcą matematykę, zajęcia plastyczne, zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne, liczne projekty edukacyjne,
 • popołudniowe zajęcia dodatkowe, realizowane na życzenie rodziców m.in.: judo, balet, taniec nowoczesny, piłkę nożną, sensorki, lego edukację, jogę dla dzieci,
 • dodatkowe atrakcje organizowane ze środków Rady Rodziców: wycieczki, koncerty, teatrzyki, wystawy, spotkania z ciekawymi gośćmi itd.,
 • zaangażowaną kadrę pedagogiczną oraz opiekę specjalistów: pedagoga i logopedy,
 • wysoki standard budynku i placu zabaw, które powstały specjalnie z myślą o edukacji przedszkolnej.

 

dzieci bawiące się liczydłem

 

Priorytety Przedszkola

 • Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, i zachowania dobrego klimatu;
 • Kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru, takich jak: empatia, dobroć, wrażliwość, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości;
 • Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań;
 • Samodzielność – dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań;
 • Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości. Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej. Jako nauczyciele mamy za zadanie pomóc dziecku przeżyć czas przedszkola z radością i dumą z własnych osiągnięć;
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.
   

Główne kierunki przedszkola

 • profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,
 • kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
 • stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by Przedszkole było dla dzieci drugim domem,

 


„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!”
( Konfucjusz)